chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 giúp kế toán thật sự là một công cụ quản lý, giám sát có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế tài chính, cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ công khai minh bạch, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tổ chức cá nhân; đồng thời bảo đảm cho việc quản lý thu – chi và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo đúng quy định của pháp luật, Nhà nước ta đã ban hành Luật Kế toán, luật này quy định về kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng; tiếp đó là Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, đây là bảng phân loại các khoản thu – chi ngân sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013.

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 mới nhấtGiá 298 000 đồng/cuốn

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013

Tác giả: Vụ chế độ kế toán kiểm toán
NXB tài chính

Hiện nay, hệ thống pháp luật về kinh tế – tài chính đã và đang có nhiều thay đổi như Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thu nhập doanh nghiệp, Luật Thu nhập cá nhân… Để đáp ứng nhu cầu thực tế, bắt kịp sự thay đổi của các vấn đề nêu trên, Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đã ban hành hàng loạt văn bản pháp luật, đặc biệt Bộ Tài Chính – Cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương đã ban hành mới, sửa đổi bổ sung các văn bản quy định hướng dẫn thực hiện áp dụng cho các đơn vị tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị có sử dụng và không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tăng cường vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp v.v.. Đặc biệt mới nhất có: Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015; Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước; Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013…

Nhằm cập nhật thông tin, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp tài liệu cần thiết cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân nghiên cứu, vận dụng thực hiện công việc Kế toán, xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách theo đúng pháp luật, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013″

nội dung cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 gồm có

Phần I: Hệ thống chứng từ kế toán

Phần II: Hệ thống tài khoản kế toán

Phần III: Hệ thống sổ kế toán

Phần IV: Hệ thống báo cáo tài chính

Phần V: Sơ đồ kế toán chủ yếu

quý vị có thể theo dõi thêm cuốn sách

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013

Nội dung cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng đơn vị có sử dụng kinh phí nhà nước 2013 gồm các phần:

Phần thứ nhất: chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013
Phần thứ hai: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần thứ ba: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách và HCSN
Phần thứ tư: Quy định mới về công tác phí, tiếp khách, chi tiêu hội nghị, phương tiện đi lại
Phần thứ năm: Chế độ mới về mua sắm, quản lý thu, chi và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Trân trọng giới thiệu cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 cùng Quý cơ quan và bạn đọc!

tìm kiếm trên google:

  • kế toán hành chính sự nghiệp