Quy Chế Tổ Chức Quản Lý Thu Chi Tài Chính Và Phân Phối Các Nguồn Thu Công Đoàn 2013

Quy Chế Tổ Chức Quản Lý Thu Chi Tài Chính Và Phân Phối Các Nguồn Thu Công Đoàn 2013

QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI CÁC NGUỒN THU KHÁC TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

phan-phoi-nguon-thu-trong-to-chuc-cong-doan-203

Giá bìa : 325,000đ

 

NĂM 2013. ( THEO LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013)
Nội dung cuốn sách này gồm có các phần sau:
phan phoi nguon thu trong to chuc cong doan 203 Quy chế tổ chức quản lý thu chi tài chính và phân phối các nguồn thu công đoàn 2013
Phần thứ nhất Những điểm mới về chế độ quản lý tài chính, tài sản trong tổ chức công đoàn (Theo Luật công đoàn 2013). Phần thứ hai Tra cứu những quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động (Theo Bộ luật lao động 2013). Phần thứ ba Tra cứu những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và xử phạt vi phạm hành chính trong lao động. Phần thứ tư Chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế dành cho cán bộ công đoàn và người lao động. Phần thứ năm Những quy định mới về mức lương tối thiểu, phụ cấp, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi dành cho cán bộ công đoàn và người lao động. Phần thứ sáu Những quy định mới nhất về chế độ thu, chi, quản lý tài chính trong tổ chức công đoàn. Phần thứ bảy Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm dành cho cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới. Phần thứ tám Các chế độ, chính sách mới nhất dành cho cán bộ công đoàn và người lao động.
Hệ thống văn bản pháp luật liên quan sách này:Quyết định số 168/QĐ –TLĐ ngày 09-01-2013 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; Quyết định số 169/QĐ –TLĐ ngày 09-01-2013 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công đoàn; Quyết định số 170/QĐ –TLĐ ngày 09-01-2013 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn; Quyết định số 171/QĐ –TLĐ ngày 09-01-2013 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;…