Quy trinh thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài chính trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp

Trong bộ máy quản lý tài chính của Nhà nước hiện nay, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Bởi lẽ đây là một chức năng quan trọng nhằm thực hiện việc kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài sản, ngân

product_l5576

 

Giá bìa : 325,000đ

 

sách; góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước. Trong thời gian vừa qua, để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại các cơ quan, đơn vị, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như: Quyết định số 04/2013/QĐ-KTNN ngày 05-04-2013 của Kiểm toán nhà nước về việc ban hành quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 253/QĐ-KTNN ngày 02-04-2013 của Kiểm toán nhà nước về việc ban hành hướng dẫn kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ; Quyết định số 46/QĐ-BTC ngày 07-01-2013 của Bộ tài chính về việc ban hành quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;…

Để giúp các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời những quy định của Nhà nước về quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; công tác quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
“QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC  CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Quy tắc ứng xử và quy chế, quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của kiểm toán nhà nước; 

Phần thứ hai. Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển và tầm nhìn kế toán – kiểm toán;

Phần thứ ba. Quy trình lập kế hoạch,  thanh tra và kiểm tra kiến nghị của một cuộc kiểm toán;

Phần thứ tư. Hướng dẫn chi tiết nội dung, phương pháp, thủ tục kiểm toán đối với các đơn vị được kiểm toán;

Phần thứ năm. Một số sai sót và những câu hỏi thường gặp trong quá trình kiểm toán các dự án và chương trình mục tiêu quốc gia;

Phần thứ sáu. Quy trình kiểm toán   các dự án đầu tư xây dựng và chương trình mục tiêu quốc gia;

Phần thứ bảy. Quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán công tác quản lý tài chính  trong và ngoài ngân sách nhà nước.